Obseg sive ekonomije

Že iz same definicije sive ekonomije izhaja, da je njen obseg izredno težko ugotavljati, saj njene dejavnosti niso uradno evidentirane. To je tudi razlog, da obstajajo le ocene njenega obsega - tako v svetu kot pri nas. Zaradi uporabe različnih metodologij pa prihaja tudi pri ocenah do velikih razhajanj. 

To je zelo očitno tudi na primeru Slovenije, saj domače in tuje ocene obsega sive ekonomije pri nas segajo od 10 do skoraj 24 odstotkov BDP oz.  od 3,5 do 8,5 milijard evrov.

Statistični urad Republike Slovenije je v analizi sive ekonomije v Sloveniji v letu 2007 ocenil, da odvisno od uporabljene metodologije ta v Sloveniji znaša od 8,3 do 12,2 odstotka BDP. Za leto 2010 ocena sive ekonomije v okviru statistike nacionalnih izračunov znaša 8,3 odstotka BDP.

Dr. Bojan Nastav je v doktorski disertaciji Siva ekonomija v Sloveniji, merjenje, vzroki in posledice, z neposrednim merjenjem, to je z izvedbo ankete, ocenil, da siva ekonomija v Sloveniji v letu 2007 obsega 15,6 odstotkov BDP.

Prof. Friderich Schneider (Univerza Johannes Kepler, Linz), ki že več let ocenjuje deleže sive ekonomije v svetu, je v svoji študiji delež sive ekonomije za Slovenijo za leto 2012 ocenil na 23,6 odstotka BDP, hkrati pa ugotavlja, da se ta največkrat pojavlja kot dopolnilna dejavnost in dodatni zaslužek v registrirani dejavnosti.

Ne glede na različne ocene obsega sive ekonomije pa je dejstvo, da ta obstaja, je previsoka in da država z njenim pojavom zgublja sredstva, ki bi jih sicer lahko namenila za zagotavljanje pravic in javnih storitev državljanom.