Ukrepi

Svetovna gospodarska in finančna kriza je spremenila tudi stališča svetovne skupnosti do sive ekonomije. Na obseg sive ekonomije vplivajo številni dejavniki, od višine davčne obremenitve, administrativnih ovir, kakovosti in cene javnih storitev, stopnje zaupanja davčnih zavezancev v državo in ne nazadnje tudi učinkovitost odkrivanja in kaznovanja kršiteljev. Zelo pomemben pri tem je tudi stabilen in pregleden finančni sistem ter učinkovito ukrepanje proti davčnim utajam

Načeloma lahko ukrepe za zmanjšanje sive ekonomije razdelimo na:

1. Preventivno delovanje, kamor sodijo 

  • ozaveščanje javnosti,
  • izobraževanje davčnih zavezancev, 
  • predstavitve dejavnikov tveganja, 
  • predstavitve dobrih knjigovodskih praks,
  • spodbujanje negotovinskega poslovanja, 
  • horizontalno spremljanje (monitoring), 
  • enostavna in pregledna zakonodaja in informacije na enem mestu, še posebej, za majhne gospodarske enote in omogočanje razmer za zdravo rast podjetij. 
     

2. Ukrepe proti davčnim utajam: Davčna ureditev mora s preventivnim delovanjem zagotoviti, da večina zavezancev poravnava svoje davčne obveznosti pravilno in pravočasno ter v partnerskem odnosu z davčno upravo, ki mora zavezancem dajati jasne smernice in navodila za pravilno poslovanje. 

3. Stroge ukrepe za tisti del zavezancev, ki namerno kršijo davčne predpise, saj s tem spodkopavajo zaupanje v pravičnost in pravno državo. 

4. Odločno ukrepanje proti največjim utajevalcem davkov, ki so pogosto povezani s sistemsko korupcijo in pranjem denarja. 

5. Učinkovito medresorsko sodelovanje in možnost pravočasne zamrznitve obdavčitve ali odvzema nezakonito pridobljenega premoženja

Izkušnje številnih držav, vključno s Slovenijo, kažejo, da je v boju proti sivi ekonomiji izredno pomembno usklajeno delovanje vseh pristojnih ustanov: davčnih organov, policije in uradov za preprečevanje pranja denarja, tako znotraj države kakor tudi v mednarodni skupnosti.  

Kam gre vaš denar?