Ukrepi na področju gospodarstva

Turizem

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravlja predlog novega zakona o spodbujanju razvoja turizma, s katerim bo med drugim zmanjšalo administrativne ovire na področju turizma, pa tudi izboljšalo kakovost in poenostavilo poročanje podatkov o nočitvah gostov. Novi zakon bo predstavljal pravno osnovo, da se na enem mestu vzpostavi vpis v register nastanitvenih organov, opredeli vodenje elektronske knjige gostov ter poročanje o prihodih in odhodih turistov v gostinskih oziroma nastanitvenih obratih.

Gotovinsko poslovanje

Na področju brisanja in prirejanja podatkov o prometu davčnih zavezancev je s 1. 7. 2013 začela veljati nova davčna zakonodaja, ki določa, da davčni zavezanci ne smejo imeti ali uporabljati računalniških programov, ki omogočajo kakršno koli naknadno spreminjanje podatkov brez revizijske sledi. Enako velja tudi za proizvajalce oziroma dobavitelje programske in strojne opreme, ki ne smejo davčnim zavezancem omogočiti uporabe programov ali opreme, ki omogoča naknadno spreminjanje podatkov, brez hrambe izvornih podatkov. S temi ukrepi bo dosežen pozitiven učinek glede zmanjševanja možnosti utaj davkov ob skoraj ničnih stroških za davčne zavezance, ki poslujejo pravilno.

Nova ureditev bo skupaj:

 • z okrepljeno medijsko kampanjo,
 • z vzpostavljenim sistemom za pošiljanje fotografij računov prek brezplačnih sporočil MMS in
 • z napovedanimi aktivnostmi nadzora ter z objavo rezultatov nadzora

ključnega pomena za doseganje načela zakonitega in pravočasnega izpolnjevanja in plačevanja davčnih obveznosti in s tem za povečanje stopnje prostovoljnega izpolnjevanja davčnih obveznosti.

Okrepila se bo navzočnost inšpektorjev na terenu. Pospešeno se bodo izvajali hitri davčni inšpekcijski nadzori nad blagajniškim poslovanjem, popisom stanja zalog, izvajala se bo računalniška forenzika (zajem podatkov iz računalnikov zavezancev). Mobilni oddelki Carinske uprave RS, ki so ozemeljsko organizirani v okviru carinskih uradov in pri svojem rednem delu, ki ga opravljajo po sistemu 24/7/365, pokrivajo celotno ozemlje Slovenije, bodo pri izvajanju svojih siceršnjih pooblastil na terenu dodatno zbirali številne raznovrstne podatke in ugotovitve, pomembne in koristne za delo Davčne uprave RS.

Nadaljnji ukrepi na področju gotovinskega poslovanja bodo pripravljeni na podlagi analize uspešnosti programov, ki preprečujejo brisanje in prirejanje podatkov o prometu. V nadaljevanju se bo proučila možnost uvedbe davčnih blagajn.

DURS bo poleg tega v prihodnje še spodbujal uporabo negotovinskega poslovanja in vodenja bančnih računov, in s tem izenačenja cen bančnih storitev za pologe/dvige gotovine in za kartično poslovanje malih poslovnih subjektov s ceno takšnih storitev za fizične osebe, odprtje posebnih osnovnih računov tudi za dolžnike, katerih bančni račun je blokiran, s čimer se omejuje poslovanje z anonimno gotovino v prometu med poslovnimi subjekti ter med poslovnimi subjekti in potrošniki ter proučil omejitve gotovinskega poslovanja.

Trošarinske obveznosti

V namen poostrenega nadzora nad trošarinskimi izdelki so bile v prvi polovici leta 2013 že izvedene številne aktivnosti:

 • nadzor cistern z energenti,
 • poostren nadzor nad vstopom in izstopom trošarinskega blaga,
 • kontrola v trošarinskih skladiščih, pri imetnikih dovoljenj za pooblaščenega prejemnika,
 • kontrola vlagateljev zahtevkov za vračilo trošarine za goriva, ki se uporabljajo za pogon kmetijske mehanizacije,
 • kontrola trošarinskih izdelkov na sejmih, prireditvah, kmečkih turizmih in drugih lokacijah, kjer se prodajajo trošarinski izdelki, itd.
   

Carinska uprava RS bo:

 • nadaljevala s poostrenim nadzorom prometa z energenti, tako na meji kakor tudi v notranjosti,
 • nadzorovala pošiljke energentov in obravnavala sumljive pošiljke,
 • izvajala koordinirani inšpekcijski nadzor nad upravičenci do vračila trošarine, ki prodajajo gorivo na svojem internem servisu za točenje goriv, in
 • ugotavljala namensko uporabo označenih energentov.