Ukrepi na področju kmetijstva in okolja

Vinarstvo

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je, da bi povečali prijave pridelka vina in omejevanja nelojalne konkurence registrirani pridelavi vina, pripravilo predlog spremembe Zakona o vinu, ki naj bi bil sprejet do konca letošnjega leta. Zakon bo:

 • vinarski inšpekciji poleg obstoječih pristojnosti dal tudi pristojnost nadzora nad prometom z vinom v gostinskih obratih,
 • omejil točenje neustekleničenega vina,
 • poenostavil postopek kaznovanja,
 • povečal kazni za prekrške,
 • ter določil način izračuna pridelka določenega letnika za celotno območje Slovenije.
    

Gozdarstvo

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje pripravlja tudi novelo zakona o gozdovih, s katero namerava:

 • podrobneje opredeliti izvajanje storitev v gozdovih v okviru strojnih krožkov,
 • okrepiti nadzor nad nezakonito sečnjo,
 • in z njo povezano trgovino z lesom.
   

Poleg Gozdarske inšpekcije, bosta nadzor izvajala tudi Policija in Carinska uprava RS. Poostren nadzor bo potekal tako v zasebnih kot tudi državnih gozdovih. Tako imenovane »prevoznice« za prevoz lesa bodo vplivale tudi na preprečevanje nelojalne konkurence med podjetji, ki se ukvarjajo z odkupom, prevozom in prodajo lesa.

Pekarstvo

Ministrstvo je na podlagi posebnega nadzora na področju pekarstva, ki se je izvedel v mesecu marcu in aprilu 2013, ugotovilo, da je dejavnost pekarstva treba uvrstiti med dejavnosti z večjim tveganjem za zdravje potrošnikov in da je za uspešno izvedbo nadzora potrebno povezovanje vseh pristojnih institucij.

Ministrstvo v januarju 2014 tako načrtuje uvedbo enotnega postopka za registracijo vseh nosilcev dejavnosti, ki so povezane s proizvodnjo, predelavo in distribucijo živil, z dopolnitvami Zakona o kmetijstvu pa okrepiti nadzor inšpektorjev na področju zagotavljanja varne in kakovostne hrane.

Dopolnilne kmetijske dejavnosti

Ministrstvo do konca leta 2013 načrtuje ureditev pogojev za ponujanje kmetijskih pridelkov in izdelkov na kmetiji, inšpektorji pa že sedaj zelo intenzivno nadzorujejo poreklo in označevanje kmetijskih pridelkov, da bi preprečili, da kmetje tržijo pridelke, kupljene pri grosistih.

Ministrstvo namerava poleg tega urediti področje dopolnilnih dejavnosti ter jasneje razmejiti dejavnosti gostinstva in turizma na kmetiji.